Sapadere Kanyonu

No comments

Alanya da Temmuz / Aðustos sýcaklarý baþladýðýnda,Dimçayý ve Obaçayý da gezilmiþse nereye gidilir?

Size tavsiyemiz sapadere dað köyüne bir gezi düzenlemeniz.Sapadere Alanya’nýn 48 km Kuzeydoðusunda.Demirtaþ beldesine de 20 km uzaklýktadýr.2007/08 yýlýnda belediye baþkaný muhteþem güzellikteki sapadere kanyonuna yürüyüþ yollarý yaptýrdý.Buradaki amaç, gelen Turistlere bölgenin sahip olduðu Doða güzelliklerini daha iyi sunabilmek,ayrýca turizmi diðer bölgelere de taþýmak. Bunun sonucu olarak þu anda bir restaurant ve birkaç tane küçük dükkan bölgede faaliyet göstermektedir ,tabi ki Alanya da kiler kadar profesyonel turistik deðiller.

Sapadere kanyonunun nefes kesici güzelliðini herkesin daðcýlýk malzemesi ve eðitimi olmadan gezip/görebilmesi artýk mümkün.Demirtaþ tan geçen virajlý dað yollarýndan ve tehlikeli uçurumlardan geçilir.Temmuz ayýnda kuruyan Serde deresi ancak yukarý köyleri ve tarlalarý su ihtiyacýný karþýlamaya yeter.

Ancak Sapadere kanyonunda tüm yýl boyunca su akar,daha sonra köylere ulaþan su yönlendirilir.
Kanyonun içerisinden merdivenlerle suya girilecek noktalara ulaþýlýr,berrak suda serinleme imkaný sunulur,gerçek anlamda serinlemekten bahsediyorum,yýlýn en sýcak zamanýnda bile suyun ýsýsý ancak 12 dereceye ulaþýyor (hissedilen 0 derece).600 metrelik yürüyüþ parkurunun sonunda en dikkat çekici nokta olan þelaleye ulaþýlýr,yine burada yüzme imkaný vardýr.

Gezi boyunca sizlere eþlik edecek olan bir çok þelale,ender bitkiler,kertenkeleler ve þakýyan kuþlarýn çeþitliliðine inanamayacaksýnýz.

Sapadere Kanyonu, Demirtaþ beldesinden itibaren otomobil yada motorsiklet ile yeterli yol iþaretleri sayesinde (Türkiye þartlarýna göre) kolay ulaþýlabilir.Giriþ kiþi baþý 2 ytl (Aðustos 2008)

Martin Bernhart

Location: