Antiocheia ad Cragum


Antiocheia ad Cragum Alanya’nýn 70 km doðusunda Güney Köy sýnýrlarý içinde yer alýr.
Ýsmini Ýsa’dan sonra I.yy’da kurucusu Kommagene Kralý IV. Antiochus’tan alan þehir Klikia bölgesine aittir.
Antiocheia ad Cragum antik þehrinde Bizans çaðýna kadar ikamet edildiði tarihi kayýtlarla gösterilmektedir.
Antik Alanya ‘ya benzeyen kent isminde de anlaþýldýðý gibi dik kayalýklarla ve üç bölgeden surlarla çevrili bir yarým ada üzerinde kurulmuþtur..
Kalenin dýþýnda sütün harabeleri, Pazar yeri (Agora) eski bir þehir kapýsý kalýntýlarý göze çarpmaktadýr.
Bugün ise kalýntýlarýn dýþýnda Muhteþem muz aðaçlarýnýn arasýnda denize dökülüyormuþ izlenimi býrakýr.!
Sahil þeridi olmamasýndan dolayý kayalýklara týrmanmak ve yüzmek tehlikelidir. Fakat Alanya’dan yapýlan Günlük Turlarda Alanya’nýn 25-30 km doðusunda Gazipaþa ve Demirtaþ arasýnda bulunan sahilde yüzme ve güneþlenme imkaný bulabilirsiniz.

Location: 

Section: